بررسی مقایسه‌ای حضور اپشتین بار ویروس (EBV) در لکوپلاکیای معمولی و مویی و مخاط سالم به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR)

  • محمد‌ رضا صالحی استاد‌یار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • فائزه خزیمه استاد‌یار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • هوشنگ نوشادیان دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Mohammad Reza Salehi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Faezeh Khozeimeh Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Houshang Noshadian Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: با وجود این‌که لکوپلاکیا با تشخیص هیستوپاتولوژیک خاصی مرتبط نیست به عنوان یک ضایعه پیش سرطانی یا پیش بدخیمی در نظر گرفته می‌شود. لکوپلاکیای مویی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دهانی القاء شونده توسط ویروس اپشتين بار است که در بیماران با نقص سیستم ایمنی، مانند بيماري ايدز مشاهده می‌شود. هدف این مطالعه تعییین حضور ویروس اپشتين بار در بیماران با لکوپلاکیای معمولی و لکوپلاکیای مویی دهانی و مخاط سالم بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد- شاهدی گذشته‌نگر، تعداد 18 نمونه لکوپلاکیای معمولی، 12 نمونه لکوپلاکیای مویی و 30 نمونه از مخاط سالم و غیر پاتولوژیک دهان افراد سالم به عنوان شاهد، تهیه شد. نمونه‌ها از بلوک‌های پارافینی که قبلاً از بیوپسی نمونه‌ها به دست آمده بود انتخاب شدند. DNA نمونه‌ها با روش Chelex-100، خالص‌سازی و سپس PCR شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون 2χ و آزمون دقیق فیشر در سطح معنی‌داری 05/0 آنالیز شدند.

یافته‌ها: 10 نمونه لکوپلاکیای مویی (83 درصد)، 8 مورد لکوپلاکیای معمولی ( 44 درصد) و 6 مورد از نمونه‌های سالم حاوي ویروس اپشتين بار (20 درصد) بودند. آزمون دقیق فیشر نشان داد که بین توزیع فراوانی حضور ویروس در سه گروه تفاوت معنی‌دار وجود دارد؛ (001/0p value < ) همچنین بین توزیع فراوانی حضور ویروس در دو گروه لکوپلاکیای مویی و مخاط سالم تفاوت معنی‌دار وجود داشت (001/0p value < ). طبق آزمون 2χ بین توزیع فراوانی حضور ویروس اپشتين بار در دو گروه لکوپلاکیای معمولی و لکوپلاکیای مویی تفاوت معنی‌دار وجود داشت (033/0 =p value )؛ اما بين دو گروه لكوپلاكياي معمولي و مخاط سالم تفاوت معني‌دار وجود نداشت (071/0 =p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، توزیع فراوانی ویروس اپشتين بار در لکوپلاکیای مویی با اختلاف معنی‌داری بیش از لکوپلاکیای معمولی و مخاط سالم می‌باشد. این مسأله نشانگر نقش ویروس اپشین بار در ایجاد لکوپلاکیای مویی و تأیید کننده مطالعات پیشین بود.

کلید واژه‌ها: مویی، لکوپلاکیا، دهاني، ویروس اپشتین‌بار، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
چاپ شده
2011-12-15
استناد به مقاله
1.
صالحیمر, خزیمهف, نوشادیانه, Salehi MR, Khozeimeh F, Noshadian H. بررسی مقایسه‌ای حضور اپشتین بار ویروس (EBV) در لکوپلاکیای معمولی و مویی و مخاط سالم به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 15آگوست2022];7(4):402-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/373

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد