بررسی غلظت اینترلوکین– 1 آلفا، اینترلوکین 10 و فاکتور نکروز دهنده تومور- آلفا در بزاق بیماران مبتلا به ضایعات دهانی پمفیگوس ولگاریس به روش الیزا (ELISA)

  • فائزه خزیمه استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه آموزشی بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مجید جعفری دستيار تخصصي، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Faezeh Khozeimeh Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Majid Jafari Postgraduate Student, Specialist at Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: بر اساس تحقیقات اخیر، سیتوکین‌ها به خصوص اینترلوکین-1 آلفا، اینترلوکین-10 و فاکتور نکروز دهنده تومور– آلفا احتمالاً در پاتوژنز بیماری پمفیگوس وولگاریس نقش دارند. برخی بیماری‌های اتوایمیون با کاربرد آنتی‌بادی‌های ضد سیتوکین‌ها به صورت موفقیت‌آمیزی درمان شده‌اند. هدف از این پژوهش، مقایسه غلظت این سیتوکین‌ها در بزاق بیماران مبتلا به پمفیگوس- ولگاریس با افراد سالم بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و آزمایشگاهی، 24 بیمار مبتلا به پمفیگوس ولگاریس مراجعه کننده به بخش پوست بیمارستان الزهرای اصفهان به عنوان گروه بیمار و 26 فرد سالم به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه بزاق با روشSpitting  غیر تحریکی از هر دو گروه گرفته شد. با استفاده از روش الیزا، میزان اینترلوکین-1 آلفا، اینترلوکین-10 و فاکتور نکروز دهنده تومور– آلفا اندازه‌گیری گردید. نتایج با استفاده از آزمون t در سطح معنی داری (05/0 = α) مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین اینترلوکین-1 آلفا، اینترلوکین-10 و فاکتور نکروز دهنده تومور– آلفا در بزاق گروه بیماران بیشتر از گروه شاهد بود. این اختلاف در مورد اینترلوکین-1 آلفا (024/0 = p value) و فاکتور نکروز دهنده تومور– آلفا  (005/0 = p value) معنی‌دار بود ولی در مورد اینترلوکین-10
 معنی‌دار نبود (243/0 = p value).

نتیجه‌گیری: افزایش سطح اینترلوکین-1 آلفا و فاکتور نکروز دهنده تومور– آلفا در بزاق بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس در مقایسه با افراد سالم می‌تواند بیان کننده نقش احتمالی این عوامل در پاتوژنز بیماری باشد.

کلید واژه‌ها: پمفیگوس ولگاریس، فاکتور نکروز دهنده تومور– آلفا، اینترلوکین-1 آلفا، اینترلوکین-10، روش الیزا.
چاپ شده
2011-12-15
استناد به مقاله
1.
خزیمهف, جعفریم, Khozeimeh F, Jafari M. بررسی غلظت اینترلوکین– 1 آلفا، اینترلوکین 10 و فاکتور نکروز دهنده تومور- آلفا در بزاق بیماران مبتلا به ضایعات دهانی پمفیگوس ولگاریس به روش الیزا (ELISA). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 15آگوست2022];7(4):374-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/374

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد