بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده تغییر رنگ دندان در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های اصفهان

  • پریچهر غلیانی دانشیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فاطمه بابادی دستیار تخصصی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • فائزه خزیمه استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Parichehr Ghalyani Associate Professor, Torabinejad Dental Research center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Fatemeh Babadi Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry ,Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Faezeh Khozeimeh Assistant Professor, Torabinejad Dental Research center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: آگاهی از میزان شیوع و علل تغییر رنگ دندان می‌تواند به استراتژی‌های راهنما برای مداخله و پیش‌گیری از تغییر رنگ دندان کمک کند. هدف از این پژوهش، تعیین فراوانی و اتیولوژی‌های مرتبط با تغییر رنگ دندان در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های پسرانه اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 384 دانش‌آموز پسر از دبیرستان‌های پسرانه اصفهان انتخاب شدند. همه دانش‌آموزان توسط یک فرد آموزش دیده معاینه شدند. اطلاعات لازم از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و ثبت شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی در نرم‌افزار SPSS در سطح اطمینان 95/0 آنالیز گردید.

یافته‌ها: شیوع تغییر رنگ دندان در دبیرستان‌های پسرانه اصفهان (9/89 درصد) بود. فراوانی فاکتورهای اتیولوژیک تغییر رنگ برای پوسیدگی (6/80 درصد)، هیپوپلازی (2/18 درصد)، رنگدانه‌های خارجی (5/9 درصد)، مواد پر کننده تاج و ریشه (8/4 درصد)، تروما (3/1 درصد)، تتراسایکلین و دخانیات (8/0 درصد)، فلوروزیس (5/0 درصد) و دهان‌شویه کلرهگزیدین (3/0 درصد) بود. موردی از مصرف دارو توسط مادر در زمان بارداری، آملوژنز ایمپرفکتا و دنتینوژنز ایمپرفکتا مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، شایع‌ترین علت تغییر رنگ دندان، پوسیدگی بود. توجه به شیوع بالای پوسیدگی دندان و آموزش دقیق بهداشت دهان و وضعیت تغذیه‌ای دانش‌آموزان توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: عوامل، تغییر رنگ دندان، دانش‌آموزان پسر، فراوانی.
چاپ شده
2012-03-15
استناد به مقاله
1.
غلیانیپ, بابادیف, خزیمهف, Ghalyani P, Babadi F, Khozeimeh F. بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده تغییر رنگ دندان در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2012 [ارجاع شده 16می2022];7(5):799-03. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/458

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد