بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت دهان و دندان در افراد 45-18 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان در سال 90-1389

 • سید ابراهیم جباری فر دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشكي اطفال، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
 • ندا بیرجندی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشكي اطفال، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
 • پروین خادم استادیار، گروه دندان‌پزشكي اطفال، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ايران.
 • طیبه فرسام دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
 • فریناز فالی نژاد دندان‌پزشک، اصفهان، ايران.
 • فرناز مشرف جوادي متخصص دندان‌پزشكي ترميمي، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
 • Sayed Ebrahim Jabarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Neda Birjandi Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Parvin Khadem Assistant Professor, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
 • Taiebeh Farsam Postgraduate Student, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran.
 • Farinaz Falinezhad DDS, Isfahan, Iran.
 • Farnaz Moshref- Javadi Specialist at Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان، اثر بیماری‌های دهان و دندان بر کیفیت زندگی روزانه فرد را بررسی می‌کند. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت دهان و دندان مردان و زنان مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه خوراسگان اصفهان در سال 90-1389 بود.

مواد و روش‌ها: برای انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی، 270 نفر از مراجعه کنندگان بین
45-18 سال به بخش تشخیص دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان به طور تصادفی ساده به نسبت مساوی زن و مرد انتخاب شدند و پس از معاینه بالینی این افراد شاخص
(Decay, missing, filling tooth  ) DMFT   اندازه‌گیری و سپس پرسش‌نامه‌های
(Oral health impact profile) OHIP، (Oral impact on daily performance) OIDP و
(Oral hygiene behavior) OHB توسط آن‌ها تکمیل شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار آماری 18SPSS، آزمون همبستگی Pearson‌ و t-test تجزیه و تحلیل شد (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین نمره OHIP در خانم‌ها 0/34 و در آقایان 3/33 بود که این اختلاف معنی‌دار نبود (65/0 = p value). میانگین نمره  OHIPدر حیطه مدیریت عملکرد با اختلاف معنی‌داری در مردان بیشتر از زنان بود (03/0 = p value). میانگین نمره OHIP در حیطه ناخشنودی روحی روانی با اختلاف معنی‌داری در زنان بیشتر از مردان بود. بین همه ابعاد پرسش‌نامه OHIP رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (04/0 = p value). نمره شاخص OIDP با اختلاف معنی‌داری در زنان بیشتر از مردان بود (03/0 = p value). نمره شاخص OHB نیز بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری نداشت (32/0=p value).

نتیجه‌‌گیری: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که هرچه نمره شاخص OHB بالاتر و نمره شاخص DMFT در فرد کمتر باشد، نمره شاخص  OHIPکمتر و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان او بالاتر خواهد بود. بنابراین زندگی روزانه کمتر تحت تأثیر مشکلات دهان و دندان قرار می‌گیرد.

كليد واژه‌ها: دندان‌پزشکی، کیفیت زندگی، پوسیدگی دندانی، سلامت.
چاپ شده
2012-04-02
استناد به مقاله
1.
جباری فرسا, بیرجندین, خادمپ, فرسامط, فالی نژادف, مشرف جواديف, Jabarifar SE, Birjandi N, Khadem P, Farsam T, Falinezhad F, Moshref- Javadi F. بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت دهان و دندان در افراد 45-18 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان در سال 90-1389. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];8(1):68-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/471

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد