مقایسه روش آنتروپومتری و تصویر دیجیتالی در ارزیابی نسبت‌های صورتی

  • علیرضا عمرانی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • مهرداد برکتین استادیار، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • الهام حسن لی دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشكي ترميمي، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • مریم عبدالملکی دندان‌پزشک، اصفهان، ايران
  • Alireza Omrani Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Mehrdad Barekatain Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Elham Hasanli Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Maryam Abdolmaleki DDS, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: تعیین نسبت‌های صورتی در جوامع مختلف برای به دست آوردن معیاری جهت تعیین زیبایی مفید می‌باشد. هدف از این پژوهش، تعیین میانگین چند شاخص صورتی در زن و مرد و سپس مقایسه آن‌ها با عدد طلایی و در نهایت مقایسه دو روش آنتروپومتری و فتوگرافی دیجیتالی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی،20 زن و 20 مرد که فاقد سابقه ارتودنسی و جراحی زیبایی صورت و دارای اکلوژن کلاس I بودند انتخاب شدند و از همه آن‌ها در موقعیت طبیعی سر تصویر دیجیتالی تهیه شد. آنالیز داده‌ها توسط آزمون t ‌مستقل، Paired- t و t ‌تک نمونه‌ای صورت گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: بین دو روش آنتروپومتری و فتوگرافی دیجیتالی تفاوت معنی‌داری در اندازه‌گیری‌ها وجود نداشت. میانگین نسبت‌های عرض دهان به عرض بینی، قاعده بینی تا چانه به زیر بینی تا چانه، عرض بین گونه‌ای به عرض بینی در خانم‌ها و میانگین نسبت زیر بینی تا چانه به قاعده بینی تا زیر بینی در آقایان بیشتر بود. سایر نسبت‌ها در خانم‌ها و آقایان تفاوت معنی‌داری نداشت. بیشتر نسبت‌ها در خانم‌ها و آقایان با نسبت طلایی متفاوت بود
(05/0 > p value). تنها نسبت عرض دهان به فاصله بين گوشه‌هاي داخلي دو چشم در خانم‌ها و نسبت عرض دهان به فاصله بين گوشه‌هاي داخلي دو چشم و قاعده بيني تا زير چانه به زير بيني تا زير چانه در آقایان تفاوت معنی‌داری با عدد طلایی نداشت
(05/0 p value >).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان از هر دو روش برای آنالیز نسبت‌های صورتی استفاده کرد اما روش کامپیوتری قابل تکرار می‌باشد و در زمان کمتر و با دقت بیشتر می‌توان آنالیزهای تکرارپذیر را انجام داد. با توجه به تفاوت بیشتر یافته‌های این پژوهش با نسبت طلایی، این نسبت نمی‌تواند همیشه به عنوان معیار طرح درمان برای دندان‌پزشکان و جراحان در ایران قرار گیرد.

كليد واژه‌ها: آنتروپومتری، ناقرینگی صورت، فتوگرافی، بعد عمودی
چاپ شده
2012-11-12
استناد به مقاله
1.
عمرانیع, برکتینم, حسن لیا, عبدالملکیم, Omrani A, Barekatain M, Hasanli E, Abdolmaleki M. مقایسه روش آنتروپومتری و تصویر دیجیتالی در ارزیابی نسبت‌های صورتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 24می2024];8(5):453-62. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/550

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد