مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت شیارپوش خود اچ کننده با نوع متداول و کامپوزیت قابل جریان

 • Seyed Ebrahim Jabbarifar Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Davood Ghasemi Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Mehrdad Barekatain Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Farnoosh Alizadeh Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Sanaz Tahmourespoor Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Mohammad Daneshnezhad Dentist, Isfahan, Iran
 • سید ابراهیم جباری‌فر استاد، گروه دندان‌پزشكی كودكان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • داود قاسمی استادیار، گروه دندان‌پزشكی كودكان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • مهرداد برکتین استادیار، گروه دندان‌پزشكی ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • فرنوش علیزاده استادیار، گروه دندان‌پزشكی ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • ساناز طهمورث‌پور دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • محمد دانش‌نژاد دندانپزشک، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از راه‌های پیشگیری از پوسیدگی شیارهای دندان کاربرد شیارپوش‌هاست. جدیدترین شیارپوشی که تولید شده شیارپوش خود اچ کننده می‌باشد که نیازی به مرحله اچ و باند ندارد و کار با این ماده راحت و سریع است. هدف این تحقیق مقایسه ریز نشت سه ماده شیارپوش خود اچ کننده Prevent seal و شیارپوش متداول Clinpro و کامپوزیت قابل جریان Filtek-Flow بود.

مواد و روش‌ها: این تحقیق به صورت مداخله‌ای تجربی از نوع آزمایشگاهی انجام شد. 45 دندان پرمولر فك بالا بدون پوسیدگی انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. دندان‌های گروه اول با شیارپوش خود اچ کننده Prevent seal، گروه دوم با شیارپوش متداول Clinpro و گروه سوم با كامپوزیت قابل جریان Filtek-Flow آماده شدند. بعد از عمل ترموسایکلینگ و استفاده از نفوذ رنگ با مغروق کردن در فوشین 0/5 درصد دندان‌ها برش داده شدند و ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ بررسی شد و نتایج با آزمون آماری كروسكال والیس با سطح معنی‌داری 0/05 > p value مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته‌ها: براساس نتایج بیش‌ترین میزان ریزنشت در گروه کامپوزیت قابل جریان Filtek-Flow و کم‌ترین میزان ریزنشت در گروه شیارپوش متداول Clinpro دیده شد، ولی بین میزان ریزنشت در گروه‌های مختلف اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نشد (0/128 = p value).

نتیجه‌‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، شیارپوش‌های خود اچ کننده و متداول و كامپوزیت قابل جریان از نظر میزان ریزنشت با یکدیگر تفاوتی ندارند.

كلید واژه‌ها: شیارپوش، نشت دندانی، کامپوزیت رزین
چاپ شده
2014-05-31
استناد به مقاله
1.
Jabbarifar SE, Ghasemi D, Barekatain M, Alizadeh F, Tahmourespoor S, Daneshnezhad M, جباری‌فرسا, قاسمید, برکتینم, علیزادهف, طهمورث‌پورس, دانش‌نژادم. مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت شیارپوش خود اچ کننده با نوع متداول و کامپوزیت قابل جریان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2014 [ارجاع شده 21ژوئن2024];10(4):259-65. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/823

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد