بررسی دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی‌های پروگزیمالی

  • مژده مهدیزاده دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • هما ساور دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته‌ پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mozhdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Homa Savar Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: تصاویر پانورامیک می‌توانند به هر دو طریق تکنیک معمولی و تصویربرداری دیجیتال تهیه شوند. سیستم دیجیتال محاسنی مانند کاهش دوز اشعه دریافتی بیمار، امکان ویرایش تصویر، ذخیره زمان، حذف مواد زاید و پرخطر ناشی از فرایند ظهور و ثبوت را نسبت به تكنيك معمولي در بردارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک فیلتر شده در تشخیص پوسیدگی‌های پروگزیمالی در مقایسه با رادیوگرافی بایت وینگ بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 608 سطح بین دندانی، از مزیال اولین پرمولر تا دیستال دومین مولر در هر نيم فك، در رادیوگرافی‌های دیجیتال پانورامیک فیلتر شده و بایت وینگ معمولی توسط دو رادیولوژیست دهان، فک و صورت از نظر وجود پوسیدگی پروگزیمالی بررسی شدند. داده‌های مربوط در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 5/11 توسط آنالیز‌های آماری ضریب توافق کاپا (Kappa) و Wilcoxson و محاسبه ضریب پایایی و ضریب همبستگی Spearman در سطح معنی‌داری 95/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: بین توزیع فراوانی وضعیت پوسیدگی (002/0 = p value) و همچنین بین توزیع فراوانی تطابق تشخیص پوسیدگی در دو تکنیک مورد پژوهش، تفاوت معنی‌دار وجود داشت (001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدوديت‌هاي این مطالعه، رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک فیلتر شده، دقت تشخیصی پایین‌تری نسبت به رادیوگرافی بایت وینگ معمولی در تشخیص پوسیدگی‌های پروگزیمالی دارد.

كليد واژه‌ها: پوسیدگی دنداني، رادیوگرافی بایت وینگ، رادیوگرافی دیجیتال دنداني، رادیوگرافی پانورامیک
چاپ شده
2013-01-24
استناد به مقاله
1.
مهدیزادهم, ساوره, Mehdizadeh M, Savar H. بررسی دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی‌های پروگزیمالی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 16ژوئن2024];8(7):629-36. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/580
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد