بررسی رادیواپاسیتی Calcium aluminate α aluminate و Wollastonite calcium α aluminate با استفاده از دو نوع رادیواپاسی فایر و مقایسه آن‌ها با Pro-root MTA و سمان پرتلند

  • علی اخوان استاديار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • فرناز تاجمیرریاحی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مژده مهدی زاده دانشيار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • امیر محمد شاه ناصری کارشناسی ارشد، گروه مینرالوژی، دانشكده زمين شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ali Akhavan Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Farnaz Tajmir Riahi Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mozhdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Amirmohammad Shahnaseri Department at Mineralogy, School of Geology, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: به تازگی دو سمان جدید (Calcium aluminate α aluminate) CAA و (Wollastonite calcium α aluminate) WOLCA با سازگاری نسجی و قابلیت سیل کنندگی مناسب معرفی شده‌اند، اما رادیواپسیتی این دو ماده هنوز مشخص نمی‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین حداقل میزان مورد نیاز دو نوع رادیواپسی فایر جهت افزودن به سمان‌های CAA و WOLCA به منظور تأمین راديواپسيتي مورد انتظار و مقایسه آن‌ها با
Pro-root MTA و سمان پرتلند بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، اکسید بیسموت با نسبت‌های 10 درصد و20 درصد و سولفات باریم با نسبت‌های 10 درصد و 20 درصد به عنوان رادیواپاسی فایر به CAA و WOLCA اضافه شد و درصدهای مختلف آن با (Mineral trioxide aggregate)
Pro-root MTA به عنوان استاندارد طلایی مقایسه گردید. 60 عدد حلقه تفلونی با قطر داخلی 10 میلی‌متر و ضخامت 1 میلی‌متر طبق دستورالعمل شماره 6876 سازمان جهانی استاندارد (ISO 2001) تهیه و در 12 گروه 5‌تایی دسته‌بندی شدند. نمونه‌ها بر روی پلیت کاست فسفری قرار داده شدند سپس با دستگاه رادیوگرافی با شرایط s 6/0، mA8، KVP 63 رادیوگرافی تهیه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی‌داری 95/0 بررسی شدند.

یافته‌ها: Pro-root MTA، نسبت وزنی 8/0 گرم CAA + 2/0 گرم اکسید بیسموت، نسبت وزنی 8/0 گرم WOLCA + 2/0 گرم اکسید بیسموت و نسبت وزنی 9/0 گرم WOLCA + 1/0 گرم اکسید بیسموت به ترتیب دارای بیشترین میزان رادیواپسیتی (میلی‌متر آلومینیوم) بودند ( 001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: برای دست یافتن به رادیواپاسیتی متناسب با استانداردهای جهانی از این مواد نسبت وزنی 8/0 گرم CAA + 2/0 گرم اکسید بیسموت، نسبت وزنی 8/0 گرم WOLCA + 2/0 گرم اکسید بیسموت و نسبت وزنی 9/0 گرم WOLCA + 1/0 گرم اکسید بیسموت توصیه می‌شود.

كليد واژه‌ها: Mineral trioxide aggregate، پركردن از انتهای ریشه، راديوگرافي
چاپ شده
2012-11-11
استناد به مقاله
1.
اخوانع, تاجمیرریاحیف, مهدی زادهم, شاه ناصریام, Akhavan A, Tajmir Riahi F, Mehdizadeh M, Shahnaseri A. بررسی رادیواپاسیتی Calcium aluminate α aluminate و Wollastonite calcium α aluminate با استفاده از دو نوع رادیواپاسی فایر و مقایسه آن‌ها با Pro-root MTA و سمان پرتلند. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 11نوامبر2012 [ارجاع شده 24می2024];8(5):417-24. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/545

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد