بررسی فراوانی آسیب‌های تروماتیک دندانی و چگونگی پی‌گیری درمان آن‌ها در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره پنج ساله

  • Ali Akhavan Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Firouzeh Nilchian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ali Salehi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • علی اخوان استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • فیروزه نیلچیان استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • علی صالحی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ضربه به دندان یک مشکل جدی بهداشت عمومی به‌شمار می‌آید. مراقبت و پی‌گیری بعد از حادثه از اصول مهم درمان موفقیت‌آمیز است. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی آسیب‌های تروماتیک دندانی و چگونگی پی‌گیری درمان آن‌ها در بیماران مراجعه‌کننده به دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی گذشته‌نگر، پرونده‌ی کلیه بیماران مراجعه‌کننده به بخش‌های تخصصی درمان‌ ریشه و اطفال با شکایت اصلی ضربه بررسی شد. نوع درمان، پی‌گیری، دلیل عدم پی‌گیری، کامل بودن پرونده‌ها، اطلاعات دموگرافیک، شماره‌ی دندان، نوع، علت، محل و فاصله‌ی زمانی وقوع ضربه تا مراجعه به دندان‌پزشک از پرونده‌ها استخراج گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده با نرم‌افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی در سطح معنی‌دار 95/0مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: از تعداد 207 دندان دارای تروما در 127 بیمار بیش‌ترین شیوع در دندان‌های سانترال (6/69 درصد) دایمی ماگزیلا دیده شد. شایع‌ترین نوع ضربه، شکستگی تاج (8/33 درصد) بود. زمین خوردن و سقوط (8/44 درصد) بیش‌ترین شیوع را در میان علل ضربه داشت. میانگین تعداد مراجعات بعد از درمان بیماران 38/2 مرتبه بود. شایع‌ترین زمان‌های مراجعه بیماران به دندان‌پزشک پس از وارد شدن ضربه یک هفته (8/21 درصد) و 24 ساعت (3/20 درصد) بود. تنها 2/21 درصد از پرونده‌های موجود کامل بودند.

نتیجه‌‌گیری: بر اساس مطالعه‌ی حاضر به‌ترتیب شایع‌ترین دندان درگیر، نوع آسیب و عامل ضربه، دندان سانترال دایمی ماگزیلا، شکستگی تاج، زمین خوردن و سقوط می‌باشد.

 

كليد واژه‌ها: آسیب‌ها، اپیدمیولوژی، دندان

درباره نویسندگان

Ali Akhavan, Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Firouzeh Nilchian, Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Ali Salehi, Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
علی اخوان, استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فیروزه نیلچیان, استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
علی صالحی, دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چاپ شده
2014-02-02
استناد به مقاله
1.
Akhavan A, Nilchian F, Salehi A, اخوانع, نیلچیانف, صالحیع. بررسی فراوانی آسیب‌های تروماتیک دندانی و چگونگی پی‌گیری درمان آن‌ها در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره پنج ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2فوریه2014 [ارجاع شده 9دسامبر2022];10(1):53-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/775

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد