بررسی تأثیر سلامت دهان و دندان کودکان بر کیفیت زندگی خانواده در شهرستان آمل در سال 1390

  • فیروزه نیلچیان استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • سيد ابراهیم جباری فر استاد، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • میلاد لاریجانی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته پژوهش‌هاي دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • هومن نوائي دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته پژوهش‌هاي دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • Firouzeh Nilchian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Seyed Ebrahim Jabbarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Milad Larijani Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Hooman Navaei Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر سلامت دهان و دندان کودک بر کیفیت زندگی خانواده و ارتباط آن با شاخص‌های پوسیدگی دندان و مال اکلوژن دانش‌آموزان و وجود یا عدم وجود تروما در دانش‌آموزان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، تعداد 210 دانش‌آموز 11-9 ساله از مدارس ابتدایی شهرستان آمل که دارای سلامت جسمی و روحی بودند، به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش‌نامه مقیاس تأثیر سلامت دهان و دندان کودک بر خانواده
(Family impact scale یا FIS) توسط دانش‌آموزان تکمیل گردید. شاخص dmft، DMFT (Decay, Missing, Filling, Tooth) و مال اکلوژن (بر اساس طبقه‌بندی آنگل) و وجود یا عدم وجود تروما دانش‌آموزان ثبت شد و اطلاعات آن توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 و آزمون (ANOVA) و Spearman در سطح معنی‌داری 95/0تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: شاخص پوسیدگی دندان شیری (dmft) ارتباط معنی‌داری با نمره کل پرسش‌نامه FIS داشت 003/0 ≤ p value. ارتباط معنی‌داری بین وضعیت اقتصادی (2/0 = p value)، چندمین فرزند خانواده بودن (1/0 = p value)، DMFT (1/0 = p value)، سن (9/0 = p value) و تعداد فرزندان (7/0 = p value) با نمره کل پرسش‌نامه FIS مشاهده نشد. ضریب همبستگی Spearman نشان داد که بین dmft با سن رابطه معنی‌دار وجود دارد (001/0 ≥ p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، پوسیدگی دندان‌های شیری تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی خانواده این کودکان دارد. در عین حال مال اکلوژن و ترومای دندانی تأثیری بر کیفیت زندگی خانواده کودکان نداشت.

كليد واژه‌ها: سلامت دهان، کیفیت زندگی، کودک
چاپ شده
2013-01-24
استناد به مقاله
1.
نیلچیانف, جباری فرسا, لاریجانیم, نوائيه, Nilchian F, Jabbarifar SE, Larijani M, Navaei H. بررسی تأثیر سلامت دهان و دندان کودکان بر کیفیت زندگی خانواده در شهرستان آمل در سال 1390. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 21ژوئن2024];8(7):662-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/574
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد