اثر کاربرد یک نوع فیلتر در تشخیص تحلیل ریشه در رادیوگرافی دیجیتال

  • مژده مهدی زاده دانشیار، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مریم زارع جهرمی استادیار، گروه اندوتيكس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • عاطفه کلونی جهرمی دانشکده دندانپزشکی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • نجمه روشن ضمیر دستيار تخصصي، رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندانپزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mojdeh Mehdizadeh Associate Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Maryam Zare Jahromy Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Atefeh Kalvani Jahromy DDS, Isfahan, Iran
  • Najmeh Roshanzamir Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه:رادیوگرافی دیجیتال دارای خصوصیات مطلوب در روند تشخیص تحلیل های خارجی ریشه است. هدف از این تحقیق تعیین دقت رادیوگرافی دیجیتال پردازش شده با فیلتری به نام" جبران تضعیف اشعه X و واکنش بینایی" در ارزیابی تحلیل آپیکالی ریشه بود.

مواد وروشها:در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی تعداد 60دندان پرمولر مندیبل انتخاب شد. از این دندان‏ها قبل و بعد از ايجاد تحلیل آپیکالی مصنوعی، رادیوگرافی پری آپیکال به شيوه موازي تهیه گردید. تحلیل ایجاد شده روی دندان ها به کمک یک پروب پریودنتال اندازه گیری و بعنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شد. رادیوگرافی دیجیتال یک مرتبه بدون پردازش وبار دیگر به منظور اصلاح تضعیف اشعهX و واکنش بینایی، در نرم افزار دنتال آی مورد پردازش قرار گرفت. مقادیر بدست آمده در رادیوگرافی پردازش شده و شرایط استاندارد با آزمون ناپارامتریک ویل کاکسون و کندال مورد مقایسه قرار گرفت. در این مطالعه جهت تعیین دقت این الگوریتم مقادیر بدست آمده از رادیوگرافی پردازش شده و پردازش نشده تحت آنالیز آماري ویل کاکسون قرار گرفت(05/0(α=.

یافته ها: میزان صحت تحلیل آپیکالی ریشه در رادیوگرافی پردازش شده در مقایسه با شرایط استاندارد طبق ضریب توافق کندال 88درصد گزارش شد. براساس آزمون ناپارامتری ویل کاکسون بین داده های رادیوگرافی پردازش شده و شرایط استاندارد تفاوت آماری وجود نداشت(2/0=P value). براساس آزمون ناپارامتری ویل کاکسون بین داده های رادیوگرافی پردازش شده و پردازش نشده تفاوت آماری وجود داشت(004/0=P value).

نتیجه گیری:با در نظر گرفتن محدوديت هاي پژوهش حاضر، نتايج مطالعه نشان داد كه استفاده از الگوریتم اصلاح تضعیف اشعهx و واکنش بینایی در تشخیص و تعیین میزان تحلیل آپیکالی ریشه موثر می‏باشد.

کلید واژه ها:رادیوگرافی دیجیتال، تحلیل ریشه، پردازش تصویر
چاپ شده
2015-09-23
استناد به مقاله
1.
مهدی زادهم, زارع جهرمیم, کلونی جهرمیع, روشن ضمیرن, Mehdizadeh M, Zare Jahromy M, Kalvani Jahromy A, Roshanzamir N. اثر کاربرد یک نوع فیلتر در تشخیص تحلیل ریشه در رادیوگرافی دیجیتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2015 [ارجاع شده 25فوریه2024];11(5):404-97. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1041

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد