بررسی شیوع انواع ارتباط کانال دندانی- تحتانی با دندان عقل نهفته در رادیوگرافی پانورامیک

  • Mojdeh Mehdizadeh Associate Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Zahra Taghavi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nastaran Farhadi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  • مژده مهدی‌زاده دانشیار، مركز تحقیقات ايمپلنت‌هاي دنداني، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • زهرا تقوی دانشجوي دندان‌پزشكي، كميته پژوهش‌هاي دانشجويان، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • نسترن فرهادی استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: دندان‌پزشکان قبل از جراحی دندان عقل نهفته پایین به‌منظور جلوگیری ازآسیب به عصب دندانی- تحتانی از رادیوگرافی پانورامیک جهت ارزیابی ارتباط دندان عقل و کانال دندانی- تحتانی استفاده می‌کنند. هدف از این مطالعه، بررسی موقعیت و شکل کانال دندانی- تحتانی در مجاورت دندان عقل نهفته پایین توسط رادیوگرافی پانورامیک بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، تصاویر پانوراميك استاندارد شامل 384 دندان عقل نهفته پایین، انتخاب شدند. رابطه‌ی ریشه دندان با کانال مزبور توسط متخصصین با تجربه بررسی شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 11/5 جمع‌آوري و با استفاده از آمار توصيفي بررسي شد.

یافته‌ها: در بررسي كليشه‌هاي پانوراميك، 85/4 درصد سوپرايمپوز كانال به روي ريشه‌هاي دندان، 28/4 درصد راديولوسنسي پری ‌آپيكال، 19/8 درصد كاهش دانسيته ريشه‌هاي دندان،‌ 11/5 درصد انحراف كانال دنداني تحتاني، 3/4 درصد باريك شدن كانال دنداني تحتاني، 2/9 درصد قطع لبه راديو اپك كانال و 2/1 درصد تحليل خارجي را نشان داد. ريشه‌هاي دندان در مواردی نیز حضور چند مارکر در یک نمونه را نشان دادند.

نتیجه‌‌گیری: در مطالعه حاضر سوپرايمپوز ريشه‌هاي دندان عقل بر روي دیواره فوقانی كانال به‌عنوان شایع‌ترین و تحلیل ریشه دندان عقل کم‌ترین مورد مشاهده شده بود. علاوه بر این در بررسي فراوانی انواع نهفتگی دندان عقل مندیبل، نهفتگی مزیالی، کلاس I و نوع B بیش‌ترین شیوع را داشتند.

كليد واژه‌ها: راديوگرافي، مندیبل، دندان مولر سوم
چاپ شده
2014-05-31
استناد به مقاله
1.
Mehdizadeh M, Taghavi Z, Farhadi N, مهدی‌زادهم, تقویز, فرهادین. بررسی شیوع انواع ارتباط کانال دندانی- تحتانی با دندان عقل نهفته در رادیوگرافی پانورامیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2014 [ارجاع شده 16ژوئن2024];10(4):282-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/826

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد