بررسی اثر بزرگنمایی دیجیتال بر دقت اندازگیری طول فایل اندودنتیک

  • مژده مهدی زاده دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • عباسعلی خادمی استاد، عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • علی شکرانه اندودنتیست، اصفهان، ایران
  • نسترن فرهادی استادیار، گروه راديولوژي دهان، فک و صورت، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران
  • Mojdeh Mehdizadeh Associate Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Abbasali Khademi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ali Shokraneh Specialist at Endodontics, Isfahan, Iran
  • Nastaran Farhadi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده

مقدمه:با توجه به کاربرد بزرگنمایی در مشاهده تصاویر دیجیتال جهت بررسی موقعیت نوک فایلهای کوچک اندودنتیک در طی درمان ریشه،هدف از این مطالعه ارزیابی دقت اندازهگیری طول فایل اندودنتیک در رادیوگرافیهای پری اپیکال دیجیتال بعد از کاربرد ابزار بزرگنمایی دیجیتال بود.

مواد و روشها:در مطالعه تجربی حاضر، 35 دندان دائمی تک ریشه انسانی که طول کانال 20تا 24 میلیمتر داشتند، انتخاب شد. فایل اندودنتیکس شماره 8 درون کانال دندان به طول کارکرد قرار داده شد.  طول فایل باخطکش دیجیتال اندازهگیری و به عنوان استاندارد طلایی تعیین شد. تصاویر پری اپیکال بوسیله صفحات فسفری Digoraو اسکنر مخصوص آن (Digora Optime)و دستگاه رادیوگرافی داخل دهانی پلي استر به عنوان تصاویر اولیه تهیه شد. ابزار بزرگنمایی برای هر تصویر استفاده گردید. دو رادیولوژیست طول فایل را در تصاویر اولیه و دارای بزرگنمایی اندازهگیری نمودند. اندازهها در نرم افزارSPSS نسخه 15 بوسیله آزمونهای آماری ANOVA وBonferroni مقایسه گردید(05/0= α).

یافته ها:کلیه تصاویر دیجیتال با و بدون بزرگنمایی، نسبت به استاندارد طلایی تمایل به تخمین بیش از حد طول فایل داشتند(45/0=p). دقت اندازهگیری تصاویر دارای بزرگنمایی دو و سه برابر در مقایسه با تصاویر دیجیتال اولیه، تفاوت آماری معنی داری نشان نداد(به ترتیب 1= pو44/0=p ). بین بزرگنمایی های 2 برابر و 3 برابر تفاوت آماری معنی دار وجود نداشت(15/0=p).تصاویر دارای بزرگنمایی 3 برابر در مقایسه با تصاویر اولیه تمایل به تخمین بیش از اندازه  طول ها داشتند ولی تفاوت آنها از نظر آماری معنی دار نبود (10/0=p).

نتیجه گیری:با توجه به نتايج پژوهش حاضر و با در نظر گرتن محدوديت هاي مطالعه فعلي، کاربرد ابزار بزرگنمایی در شرایط آزمایشگاهی، دقت اندازهگیری طول فایل کوچک اندودنتیک را در تصاویر پری اپیکال دیجیتال تحت تاثیر قرار نمي دهد.

کلید واژه ها:رادیوگرافی دیجیتال،درمان ریشه، بزرگنمایی تصاوير راديوگرافي
چاپ شده
2015-05-31
استناد به مقاله
1.
مهدی زادهم, خادمیع, شکرانهع, فرهادین, Mehdizadeh M, Khademi A, Shokraneh A, Farhadi N. بررسی اثر بزرگنمایی دیجیتال بر دقت اندازگیری طول فایل اندودنتیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2015 [ارجاع شده 4دسامبر2022];11(4):267-74. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/949

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد