بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دیداری و مه آلودگی ذاتی فیلم‌های اکلوزال استاندارد و اکلوزال تهیه شده از فیلم‌های خارج دهانی به همراه صفحات تشدید کننده

  • آسیه زمانی ناصر دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • امین اله صفری دندان‌پزشک عمومي، اصفهان، ایران
  • نسیم جعفری پزوه دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • لادن خرمی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • نسترن فرهادی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكياصفهان، اصفهان، ايران
  • Asieh Zamani Naser Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Aminollah Safari DDS, Isfahan, Iran
  • Nasim Jafari Pozveh Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nastaran Farhadi Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • ladan Khorrami Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: نیاز روزافزون به تهیه رادیوگرافی‌های تشخیصی در دندان‌پزشکی، لزوم رعایت حداقل تابش اشعه به بیمار در جهت کاهش دوز بیمار را بیش از پیش ایجاب می‌نماید. هدف مطالعه حاضر، بررسی مقایسه‌ای خصوصیات دیداری مانند کنتراست و دانسیته و نیز مه‌آلودگی ذاتی فیلم‌های اکلوزال استاندارد و فیلم‌های اکلوزال با صفحه تشدید کننده بود.

مواد و روش‌ها: در مطالعه تجربی حاضر از فیلم اکلوزال استاندارد و نیز فیلم اکلوزال تهيه شده توسط برش فیلم خارج دهانی در سایز فیلم اکلوزال و جاسازی شده در صفحات تشدید کننده هم اندازه، استفاده شد. بعد از یافتن مناسب‌ترین شرایط زمانی اکسپوژر، حداكثر كيلو ولتاژ و ميلي‌آمپر، رادیوگرافی با استفاده از هر دو نوع فیلم از یک استپ وج و تحت شرایط یکسان ظهور و ثبوت تهيه شد. تعداد 25 عدد رادیوگرافی تهیه شده از هر یک از دو نوع فیلم تحت ارزیابی دانسیتومتری در نقاط مشابه قرار گرفتند. جهت ارزیابی مه‌آلودگی ذاتی یک عدد فیلم تابش نشده از هر دو نوع تحت ارزیابی دانسیتومتریک در 5 نقطه یکسان قرار گرفت. نتایج توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 5/11 و آزمون آماری Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (01/0 = α).

یافته‌ها: دانسیته فیلم اکلوزال استاندارد از فیلم اکلوزال استفاده شده همراه با صفحات تشدید کننده بیشتر بود (001/0 > p value). کنتراست فیلم اکلوزال با صفحات تشدید کننده بیشتر از فیلم اکلوزال استاندارد بود (001/0 > p value). مه‌آلودگی ذاتی فیلم اکلوزال با صفحات تشدید کننده کمتر از فیلم اکلوزال استاندارد بود (006/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: فیلم اکلوزال با صفحه در مقایسه با فیلم اکلوزال استاندارد دارای کنتراست بالاتر، مه‌آلودگی ذاتی و دانسيته کمتر البته در محدوده تشخيصي بود. استفاده از روش با صفحه، باعث کاهش زمان تابش وكاهش دوز بيمار خواهد شد، بنابراين استفاده از آن پيشنهاد مي‌شود.

كليد واژه‌ها: رادیوگرافی، صفحات تشدید کننده اشعه X، دانسیتومتري
چاپ شده
2013-05-27
استناد به مقاله
1.
زمانی ناصرآ, صفریاا, جعفری پزوهن, خرمیل, فرهادین, Zamani Naser A, Safari A, Jafari Pozveh N, Farhadi N, Khorrami ladan. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دیداری و مه آلودگی ذاتی فیلم‌های اکلوزال استاندارد و اکلوزال تهیه شده از فیلم‌های خارج دهانی به همراه صفحات تشدید کننده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 16ژوئن2024];9(2):169-77. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/409

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد