بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات بافت شناسی نسوج اطراف دندان‌های عقل نهفته

  • سید محمد رضوی دانشيار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه آسيب‌شناسي دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • سارا سیادت دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مژده مهدیزاده دانشيار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • بیژن موحدیان دانشيار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • داریوش هاشمی نیا استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابينژاد، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Sayed Mohammad Razavi Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Sara Siadat DDS, Isfahan, Iran.
  • Mozhdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Bijan Movahedian Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Daryoush Hasheminia Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: دندان مولر سوم بیشترین شیوع نهفتگی را در بین دندان ها دارد. هنوز توافق عمومی درباره ضرورت خارج کردن دندان عقل بدون علامت وجود ندارد. نشانگر EGFR(Epidermal Growth Factor
Receptor)  می تواند نشانگری از افزایش پتانسیل توده های اپیتلیالی برای تبدیل شدن به ضایعات توموری و کیستی باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی میزان و شدت حضور نشانگر  EGFR در فولیکول اطراف دندان عقل نهفته و بررسی ارتباط آن با خصوصیات رادیولوژی این دندان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی-تحلیلی، نمونه های مورد مطالعه شامل40 بلوک پارافینی فیکس شده فولیکول های دندان عقل نهفته بود. پس از تهیه بلوک های مورد آزمایش و بررسي اوليه اسلايدهاي هماتوكسيلين ائوزين، رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی با نشانگر EGFR انجام گرفت. سپس الگوی رنگ آمیزی سلول های هر نمونه (صرفاً غشائی، صرفاً سیتوپلاسمی یا غشائی- سیتوپلاسمی با هم) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون Mann-Whitney و Logistic Regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.(05/0= α)

يافته‌ها: بروز نشانگر EGFR با الگوی صرفاً غشایی در فوليکول هاي با رادیولوسنسی بیشتر از mm 5/2 به طور چشمگیری بیشتر از فوليکول هاي با رادیولوسنسی کمتر از mm 5/2 بود.( 001/0p value <) اما در الگوي صرفاً سيتوپلاسمي (13/0 p value =) و الگوی غشائی- سیتوپلاسمی با هم (13/0 p value =) تفاوت بين دو گروه معني دار نبود.

نتيجه‌گيري: در فولیکول های با رادیولوسنسی بیشتر از mm 5/2، تعداد و شدت سلول های رنگ گرفته با الگوی صرفاً غشایی بیشتر از فولیکول های با رادیولوسنسی کمتر از mm 5/2 بود که نشانگر واکنش سریعتر تکثیر سلولی است. پیشنهاد می شود تمامی دندان های عقل نهفته که دارای رادیولوسنسی بیشتر از mm 5/2 هستند در اولویت خارج کردن قرار گیرند. فقدان رادیولوسنسی غير طبيعي نیز به معناي فوليکول سالم و بدون تغييرات آسیب شناسی نمی باشد.

کلید واژه‌ها: پروتئین  EGFRانسان، دندان نهفته، ایمونوهیستوشیمیایی.

چاپ شده
2012-06-07
استناد به مقاله
1.
رضویسم, سیادتس, مهدیزادهم, موحدیانب, هاشمی نیاد, Razavi SM, Siadat S, Mehdizadeh M, Movahedian B, Hasheminia D. بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات بافت شناسی نسوج اطراف دندان‌های عقل نهفته. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2012 [ارجاع شده 4ژوئن2023];8(2):162-71. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/494

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد