بررسی رادیواپسيتي یک نوع ماده جديد پرکننده ریشه دندان (NREFM) به همراه دو نوع رادیواپسي فایر و مقایسه آن‌ها با Pro- root MTA و سمان پرتلند

  • علی اخوان استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • الهه شفیعی راد دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مژده مهدیزاده دانشيار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • سید بهروز موسوی استاد، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • جلیل مدرسی دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي يزد، يزد، ايران.
  • Ali Akhavan Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Elahe Shafiei Rad Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mozhdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Seyed Behrouz Mousavi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Jalil Modaresi Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

چکیده

مقدمه: اخیراً ماده جدید پرکننده انتهای ریشه (New root end filling material یا NREFM) با عنوان (Cold ceramic) CC جهت درمان ریشه معرفی شده است که بر اساس مطالعات مختلف سازگاری نسجی عالی، سمیت سلولی پایین و قابلیت سیل کنندگی مناسب آن به اثبات رسیده است. از جمله موارد مورد سؤال این ماده رادیواپسيتي آن در کاربردهای بالینی می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی رادیواپسيتي  NREFMبا افزودن 2 نوع رادیواپسي فایر (اكسيد بيسموت و سولفات باريم) و مقایسه با (Mineral trioxide aggregate)
Pro-root MTA و سمان پرتلند بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 7 گروه مواد (گروه یک 9/0 گرم NREFM + 1/0 گرم اكسيد بيسموت، گروه دوم 8/0 گرم NREFM + 2/0 گرم اكسيد بيسموت، گروه سوم 9/0 گرم NREFM + 1/0 گرم سولفات باريم، گروه چهارم 8/0 گرم NREFM + 2/0گرم سولفات باريم، گروه پنجم NREFM، گروه ششم Pro-root MTA، گروه هفتم سمان پرتلند كه با نسبت معین آب مقطر (3/0 میلی‌لیتر) مخلوط و در استوانه‌های تفلونی با قطر داخلی 10 میلی‌متر و ضخامت 1میلی‌متر (مطابق با استاندارد ISO) قرار داده شدند تا سخت شوند. نمونه‌ها روی پلیت کاست (Photostimulable phosphor) PSP در مجاورت آلومینیوم Step-wedge قرار داده شد و رادیوگرافی تهیه گرديد. نمونه‌ها در نرم‌افزار Digora، Scannora دانسیتومتری شدند. سپس اطلاعات با کمک نرم‌افزار SPSS و آزمون Kruskal-Wallis و Mann-Whitney مورد بررسی آماری قرار گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: گروه ششم بیشترین رادیواپسيتي (85/6 میلی‌متر آلومینیوم) و سمان پرتلند کمترین رادیواپسيتي (74/2 میلی‌متر آلومینیوم) را نشان دادند.

نتیجه‌‌گیری: میزان رادیواپسيتي تمامی ترکیب‌ها به جز سمان پرتلند در حد استاندارد بود. ترکیب 9/0 گرم NREFM + 1/0 گرم اكسيد بيسموت به عنوان رادیواپسيته قابل مقایسه با MTA Pro- root پیشنهاد می‌گردد.

كليد واژه‌ها: Mineral trioxid aggregate، سمان پرتلند، آلومینیوم، مسدودسازی انتهای ریشه.
چاپ شده
2012-07-21
استناد به مقاله
1.
اخوانع, شفیعی رادا, مهدیزادهم, موسویسب, مدرسیج, Akhavan A, Shafiei Rad E, Mehdizadeh M, Mousavi SB, Modaresi J. بررسی رادیواپسيتي یک نوع ماده جديد پرکننده ریشه دندان (NREFM) به همراه دو نوع رادیواپسي فایر و مقایسه آن‌ها با Pro- root MTA و سمان پرتلند. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21جولای2012 [ارجاع شده 25فوریه2024];8(3):221-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/512

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد