بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر سفالومتری خلفی- قدامی دیجیتال و Cone Beam Computed Tomography (CBCT)با جمجمه‌ی خشک انسان

  • مژده مهدي‌زاده دانشیار، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • فائزه جمالی دانشجوي دندان‌پزشكي، كميته پژوهش‌هاي دانشجويان، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • فرانك جلاليان متخصص راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • Mozhdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Faezeh Jamali Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Faranak Jalalian Specialist at Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

چکیده

مقدمه: تصاویر سفالومتری داراي محدودیت‌هایی در ارزیابی اندازه‌ها در سه بعد فضا هستند. درسال‌های اخیر به‌دست آوردن اطلاعات برای بیماران به صورت سه بعدی ممکن شده‌است. هدف از این مطالعه مقایسه‌ی دقت اندازه‌گیری خطي در تصاویرسفالومتري خلف- قدامی ديجيتال وCone Beam Computed Tomography (CBCT)، با اندازه‌گیری مستقیم روي جمجمه‌ی خشك بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحليلي، مقطعی و بدون جهت، 5 شاخص آناتومیک بر روی 5 عدد جمجمه‌ی خشک انسان مشخص گردید. اندازه گیری خطی مستقیم بوسیله‌ی کولیس دیجیتال انجام شد و سپس رادیوگرافی سفالومتری خلفی- قدامی دیجیتال و CBCT تهیه واندازه‌گیری‌ها با نرم افزارهای مربوطه صورت گرفت. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11شده و محاسبه‌ی ضریب پایایی درون گروهی و همچنین مقایسه‌ی میانگین قدرمطلق تفاضل‌ها با استفاده از آزمون آماري ويلكاكسون Willcoxon انجام شد (05/0α=).

یافته‌ها: در مقايسه‌ی میانگین قدر مطلق تفاضل‌ها اختلاف آماري معني‌دار بین اندازه گیری سفالومتری خلفی- قدامی و جمجمه‌ی خشک با مقادیر اندازه‌گیری شده توسط تکنیک CBCT وجود داشت
(001/0 p value = ). میانگین ضریب پایایی درون گروهی برای تکنیک CBCT، 92/0 و برای تکنیک سفالومتری خلفی- قدامی 28/0 بدست آمد.

نتیجه‌گیری: با توجه به محدوديت‌هاي مطالعه‌ی حاضر، اندازه‌های به‌دست آمده از روش اندازه‌گیری مستقیم روي جمجمه تفاوت کمتری با اندازه‌های حاصل از CBCT نسبت به اندازه‌های سفالومتری خلفی- قدامی ديجيتال داشت. دقت اندازه‌گیری در تصاویر CBCTبیشتر از تصاویر سفالومتری خلفی- قدامی دیجیتال بود.

کلید واژه‌ها: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، سفالومتری، جمجمه‌ی خشك انسان

درباره نویسندگان

مژده مهدي‌زاده, دانشیار، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
فائزه جمالی, دانشجوي دندان‌پزشكي، كميته پژوهش‌هاي دانشجويان، دانشكده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
فرانك جلاليان, متخصص راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
Mozhdeh Mehdizadeh, Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
Faezeh Jamali, Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Faranak Jalalian, Specialist at Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چاپ شده
2013-11-12
استناد به مقاله
1.
مهدي‌زادهم, جمالیف, جلاليانف, Mehdizadeh M, Jamali F, Jalalian F. بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر سفالومتری خلفی- قدامی دیجیتال و Cone Beam Computed Tomography (CBCT)با جمجمه‌ی خشک انسان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2013 [ارجاع شده 15آگوست2022];9(5):433-41. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/722

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد