تعیین دقت روش کمریر (Cameriere) در تعیین سن تقویمی

  • شهرزاد جوادي نژاد استاديار، گروه دندان‌پزشكي كودكان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان، ايران.
  • مژده مهدیزاده دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • ریحانه ترابی دندان‌پزشك، اصفهان، ايران.
  • Shahrzad Javadinejad Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Mozhdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Reihaneh Torabi DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: جهت تعیین سن دندانی از روش‌های مختلفی بر اساس تکامل دندان‌ها استفاده شده است. در روش کمریر (Cameriere) عرض اپکس 7 دندان دایمی سمت چپ مندیبل اندازه‌گیری می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میانگین سن تقویمی و سن تخمینی به دست آمده به روش کمریر بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 109 رادیوگرافی پانورامیک از 67 دختر و
42 پسر 5 تا 15 ساله، بررسی شد. متغیرها شامل تعداد دندان‌های کاملاً تکامل یافته با اپکس بسته، فاصله بین دیواره داخلی اپکس باز در دندان‌های تکامل نیافته و طول دندان‌ها بود. برای خنثی کردن بزرگ‌نمایی و زاویه اشعه  Xاندازه‌ها با تقسیم کردن به طول دندان نرمال شدند. در نهایت عدد نرمال شده دندان‌های با اپکس باز، جمع عدد نرمالیزه شده دندان‌های با اپکس باز، تعداد دندان‌های با اپکس بسته، جنسیت و سن تقویمی در نرم‌افزار 18SPSS وارد شد و فرمول تعیین سن تخمینی به دست آمد. داده‌ها با آزمون Pearson و t مستقل مورد بررسی آماری قرار گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: آزمون Pearson نشان داد که تمامی متغیرها با سن رابطه معنی‌دار و معکوس دارند. دامنه میانگین تفاوت سن دندانی و تقویمی بین 66/2- تا 79/2 سال بود. میانه سن تقویمی نمونه‌ها 67/10 سال و میانه سن کمریر 12/11 سال بود. در نتیجه اختلاف آماری معنی‌داری بین سن تقویمی و سن کمریر مشاهده نشد (95/0 = p value). تفاضل میانگین سن تخمینی تا سن تقویمی در دختران 73/0 سال و در پسران 99/0 سال بود. سن تخمینی در دختران دقیق‌تر از پسران به دست آمد (04/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که روش کمریر در نمونه‌ مورد مطالعه دقت قابل قبولی جهت تخمین سن افراد دارا می‌باشد. دقت این روش در تخمین سن برای دختران بیشتر از پسران می‌باشد.

كليد واژه‌ها: رادیوگرافی پانورامیک، اپکس، فاكتور سن، دندان‌پزشکی قانونی
چاپ شده
2012-09-19
استناد به مقاله
1.
جوادي نژادش, مهدیزادهم, ترابیر, Javadinejad S, Mehdizadeh M, Torabi R. تعیین دقت روش کمریر (Cameriere) در تعیین سن تقویمی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19سپتامبر2012 [ارجاع شده 4دسامبر2022];8(4):314-21. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/532

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد