بررسی اثر موسیقی بر میزان درد، اضطراب و فشارخون بیماران تحت درمان ریشه دندان

  • حمید رضویان استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • بهناز برکتین استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • سارا محمدی سپه‌وند دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته پژوهش‌هاي دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • Hamid Razavian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Behnaz Barekatain Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Sara Mohammadi Sepahvand Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: محیط دندان‌پزشکی برای بیماران بسیاری محیط اضطراب‌آوری است که عواملی مانند ترس از تزریق بی‌حسی و سابقه درمان‌های دردناک را می‌توان براي آن ذكر كرد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب، درد و سطح فشارخون بیماران مراجعه کننده برای درمان ریشه به یک کلینیک تخصصی دندان‌پزشکی بود.

مواد و روش‌ها: در اين کارآزمایی بالینی، 60 بیمار مراجعه كننده براي معالجه ريشه دندان بررسي شدند. بيماران به روش تصادفي ساده به دو گروه تقسيم شدند. در گروه مداخله، حين معالجه از موسيقي دلخواهشان استفاده شد و در گروه شاهد معالجه ريشه بدون موسيقي انجام گرديد. برای تعیین درد از معيار خطي آنالوگ، برای تعيين اضطراب بيمار از پرسش‌نامه‌هاي Spielberger و برای ثبت فشارخون و تعداد ضربان قلب از فشارسنج الکترونیکی استفاده شد. اضطراب قبل و بعد از درمان، فشارخون و ضربان قلب قبل از درمان، بعد از بی‌حسی، حین و انتهای درمان ثبت شدند. نتايج با استفاده از آزمون آماری t تجزيه و تحليل شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: در ارزيابي فشارخون سيستوليك و دياستوليك افراد دو گروه پس از مداخله، تفاوت معني‌داري ميان دو گروه ديده نشد اما در میزان آن در حین درمان تفاوت معنی‌داری یافت شد (سیستولیک 013/0 = p value و دیاستولیک 002/0 = p value). میزان اضطراب، تعداد ضربان قلب و میزان درد در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0 < p value).

نتیجه‌‌گیری: در اين مطالعه، موسیقی تأثیری بر کاهش اضطراب بیماران نداشت، اما بر روي فشارخون سيستوليك و دياستوليك افراد در حین درمان اثر چشمگيري داشت. همین طور موسیقی بر روی درد ناشی از درمان ریشه و میزان ضربان قلب در بیماران تأثیر نداشت. به نظر می‌رسد کاربرد موسیقی برای جلوگیری از تغییرات فشارخون در حین درمان ریشه سودمند باشد.

كليد واژه‌ها: موسیقی، درد، اضطراب، درمان ریشه
چاپ شده
2012-11-12
استناد به مقاله
1.
رضویانح, برکتینب, محمدی سپه‌وندس, Razavian H, Barekatain B, Mohammadi Sepahvand S. بررسی اثر موسیقی بر میزان درد، اضطراب و فشارخون بیماران تحت درمان ریشه دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 24می2024];8(5):425-32. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/547

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد