بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین فاصله سوراخ مندیبل نسبت به پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس

  • احسان حكمتيان استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران
  • اميرسالار سيدياحسين دانشجوی دندان‌پزشکی، كميته پژوهش‌هاي دانشجويان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, Torabinejad dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Amirsalar Sayedyahossein Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: عصب دندانی تحتانی، مسؤول عصب‌دهی حسی دندان‌ها و استخوان فک پایین است. داشتن اطلاعات دقیق از محل سوراخ مندیبل بسیار مهم است. این محل علاوه بر داشتن اهمیت در ایجاد بی‌حسی در عصب مذکور، در بسیاری از جراحی‌های دهان و فک در معرض آسیب است. هدف مطالعه حاضر، بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین موقعیت سوراخ مندیبل بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی و بدون جهت، 50 رادیوگرافی پانورامیک ولترال سفالومتری از افراد بین سنین 30-25 ساله مراجعه کننده به کلینیک افضل شهر اصفهان در بهار سال 1391 جمع‌آوری گردید. با استفاده از کولیس فاصله مرکز سوراخ مندیبل تا پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس تعیین شد. داده‌ها توسط آنالیزهای آماری t و ضریب پایایی در نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 تجزیه و تحلیل شد (05/0 = α).

یافته‌ها: آزمون t نشان داد که میانگین فاصله سوراخ مندیبل تا پلن اکلوزال (004/0 = p value) و فاصله آن تا لبه قدامی راموس (001/0 > p value) در رادیوگرافی پانورامیک نسبت به مقادیر واقعی به دست آمده از رادیوگرافی لترال سفالومتری به طور معنی‌داری بیشتر است. بین فاصله سوراخ مندیبل تا پلن اکلوزال در رادیوگرافی پانورامیک و مقادیر واقعی به دست آمده از رادیوگرافی لترال سفالومتری مشابهت وجود داشت (0001/0 > p value، 8315/0 = r). همچنین بین فاصله سوراخ مندیبل تا لبه قدامی راموس در رادیوگرافی پانورامیک و مقادیر واقعی به دست آمده از رادیوگرافی لترال سفالومتری مشابهت وجود داشت (0001/0 > p value، 9126/0 = r).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه می‌توان بیان نمود که رادیوگرافی پانورامیک در هر دو بعد افقی و عمودی نتایج مشابهی با تکنیک استاندارد لترال سفالومتری دارد و با رعایت اصول می‌توان برای تعیین محل سوراخ مندیبل از آن استفاده کرد.

كليد واژه‌ها: مندیبل، راديوگرافي پانورامیک، عصب دنداني تحتاني
چاپ شده
2013-07-08
استناد به مقاله
1.
حكمتيانا, سيدياحسينا, Hekmatian E, Sayedyahossein A. بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین فاصله سوراخ مندیبل نسبت به پلن اکلوزال و لبه قدامی راموس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8جولای2013 [ارجاع شده 9فوریه2023];9(3):242-50. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/662

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد