فراوانی پالپ استون در نگاره رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • احسان حکمتیان استادیار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • علی شکرگزار دانشجوی دندانپزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران
  • ویدا ملکی متخصص راديولو‍ژي دهان و فك و صورت، مركز تحقيقات ايمپلنت‌هاي دنداني، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ali Shokrgozar Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Vida Maleki Oral and Maxillofacial Radiologist, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: پالپ دندان در پاسخ به تحریکات موضعی و سیستمیک از خود واکنش نشان می‌دهد. این واکنش مي‌تواند خود را به شکل کانون‌های کلسیفیه یا سنگ‌های پالپی نشان دهد. فراواني پالپ استون در مطالعات مختلف متغیر گزارش شده است. این مطالعه به بررسی توزيع فراواني سنگ‌های پالپی در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی اصفهان پرداخت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تمامی رادیوگرافی‌های پانورامیک دیجیتال موجود در آرشیو بخش رادیولوژی بررسی شد و تعداد 500 رادیوگرافی که معیارهای ورود را داشتند به تفکیک شماره‌ی دندان، سن و جنس وارد مطالعه گردید. اطلاعات حاصله در فرم‌های مربوطه ثبت شده و با انتقال به کامپیوتر از طریق نرم‌افزار  SPSSو آزمون آماري دقيق فيشر و ضريب همبستگي اسپيرمن و Chi – Square مورد تحلیل آماری قرار گرفت (05/0=α).

یافته‌ها: فراواني پالپ استون به میزان 6/25 % برآورد شد. توزيع فراواني 2/27% در مردها و 5/24% در زن‌ها بود، ولی از نظر توزیع جنسی تفاوت معنی‌داری در دو جنس مشاهده نشد (488/0=P value). اختلاف توزيع فراواني پالپ استون در سمت راست و چپ معنی‌دار نبود (680/0=P value) لیکن آزمون Chi – Square نشان داد که توزیع فراوانی پالپ استون در فک بالا به طور معنی‌داری از فک پایین بیشتر بود (001/0>P value) همچنین آزمون دقیق فیشر نشان داد که بین گروه‌های سنی مختلف تفاوت معنی‌دار وجود دارد (001/0>P value).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، فراواني پالپ استون در دو جنس و در دو سمت راست و چپ متفاوت نیست، ولی در فک بالا فراواني بیشتری نسبت به فک پایین وجود دارد. میانگین سنی بیماران دارای پالپ استون بالاتر از میانگین سنی بیماران فاقد پالپ استون بود.

كليد واژه‌ها: سنگ پالپی، پانورامیک، ديجيتال رادیوگرافی
چاپ شده
2015-02-03
استناد به مقاله
1.
حکمتیانا, شکرگزارع, ملکیو, Hekmatian E, Shokrgozar A, Maleki V. فراوانی پالپ استون در نگاره رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 9فوریه2023];11(2):163-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/898

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد