بررسي مقایسه‌ای فاصله اپكس دندان‌هاي خلفي فك بالا تا كف سينوس ماگزيلاری در نماهای کراس سکشنال و پانوراميك CBCT

  • Ehasan Hekmatian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mojdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Pedram Iranmanesh Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Neda Mosayebi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • احسان حکمتیان استاديار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مژده مهدی زاده دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • پدرام ایرانمنش دانشجوي دندان‌پزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • ندا مسیبی دانشجوي دندان‌پزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نزديكی اپكس دندان‌هاي خلفي به سينوس ماگزيلا وضعيت نگران كننده در درمان‌هاي اين ناحيه است. هدف از مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ی میانگین فاصله‌ی كف سينوس ماگزيلاري تا اپكس دندان‌هاي خلفي بالا در نماهاي كراس سكشنال و پانوراميك CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 20 نمونه اسکن CBCT به روش تصادفی انتخاب و مقاطع بازسازي شده كراس سکشنال با شروع از قدام، به‌صورت سريال بررسي گردید. اندازه‌گيري فاصله‌ی اپكس تا كف سينوس در محل تصوير هر ريشه انجام شد. همین فواصل در نمای پانورامیک نیز اندازه‌گیری شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 و با آزمون‌های آماری t تست و t زوج بررسی شد (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین فاصله‌ی ریشه‌ی دندان 4 تا کف سینوس ماگزیلاری در نمای کراس‌سکشنال و پانوراميك به‌ترتیب 17/4 ± 13/9 و 22/4 ± 51/9 میلی‌متر بود (001/0 = p value). این میانگین در دندان 5 در نمای کراس سکشنال و پانوراميك به‌ترتیب 40/3 ± 06/7 و40/3 ± 51/7 میلی‌متر (011/0 = p value) بود. هم‌چنین میانگین این فاصله مربوط به دندان 6، 26/2 ± 73/4 و 25/2 ± 91/4 میلی‌متر به‌ترتیب در نماهای کراس سکشنال و پانوراميك بود (001/0 = p value). میانگین فاصله‌ی ريشه‌هاي دندان 7 در نمای کراس سکشنال 92/1 ± 01/4 میلی‌متر و در نمای پانوراميك 95/1 ± 30/4 میلی‌متر بود (001/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، در مقايسه‌ی فاصله نوك ريشه‌هاي دندان‌هاي خلفي ماگزيلا تا كف سينوس ماگزيلا بين دو نمای کراس سکشنال و نمای پانوراميك CBCT، تفاوت وجود دارد، به‌طوری که نماي پانوراميك همواره فاصله‌ی اپكس دندان تا كف سينوس ماگزيلاري را بيش‌تر از نماي كراس سكشنال نشان مي‌دهد.

كليد واژه‌ها: اپكس دندان، سينوس ماگزيلاري، پانوراميك، سي تي اسكن با اشعه مخروطي

چاپ شده
2014-03-15
استناد به مقاله
1.
Hekmatian E, Mehdizadeh M, Iranmanesh P, Mosayebi N, حکمتیانا, مهدی زادهم, ایرانمنشپ, مسیبین. بررسي مقایسه‌ای فاصله اپكس دندان‌هاي خلفي فك بالا تا كف سينوس ماگزيلاری در نماهای کراس سکشنال و پانوراميك CBCT. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2014 [ارجاع شده 25فوریه2024];10(2):145-53. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/792

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد