بررسی آزمایشگاهی خاصیت ضد قارچی پنج نوع سیلر مورد استفاده در درمان ریشه

  • Hamid Razavian Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Reza Javari Shehni Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Seyed Mohsen Hasheminia Professor, Dental Materials Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Fariba Heidari Microbiologist, Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • حمید رضویان استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • رضا جاوری شهنی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • سید محسن هاشمی‌نیا استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • فریبا حیدری كارشناس ميكروبيولوژي، مركز تحقيقات پروفسور ترابي‌نژاد، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از ویژگی‌های مهم سیلرها در درمان ریشه، فعالیت ضد قارچی آن‌ها می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه فعالیت ضد قارچی سیلرهای MTA Fillapex ، tg-sealer،Multi-Cal ، AH-Plus و Roeko Seal در برابر قارچ (CA) Candida Albicans به دو روش مستقیم و غیر مستقیم بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی از روش انتشار در محیط آگار (روش غیر مستقیم) برای مقایسه فعالیت ضد قارچی سیلرهای تازه تهیه شده، در برابر سوش استاندارد قارچ  CA استفاده شد. هر یک از سیلرها در چاهک‌های ایجاد شده در وسط محیط کشت حاوی قارچ، قرار گرفتند. پس از انکوباسیون، قطر هاله‌های عدم رشد میکروبی به کمک کولیس اندازه‌گیری شد. در روش تماس مستقیم، جهت ارزیابی فعالیت ضد قارچی سیلرهای ست شده، سوسپانسیون‌های حاوی سیلر پودر شده و قارچ  CAپس از گذشت زمان‌های 6، 15 و60 دقیقه کشت داده و انکوبه شدند. تعداد کلونی‌های تشکیل شده برحسب میلی‌لیتر، محاسبه گردید. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و با آنالیزهای آماری واریانس یک‌طرفه، واریانس برای داده‌های مکرر و تی - زوج بررسی شد (0/05 = α).

یافته‌ها: در روش انتشار آگار (روش غیر مستقیم) برای سیلرهای تازه تهیه شده خاصیت ضد قارچی سیلر  Multi-Cal به‌طور معنی‌داری بیش‌تر از سایر سیلرها بود (0/05 >p value ) ولی در روش تماس مستقیم برای سیلرهای ست شده، حداکثر فعالیت ضد قارچی را سیلر  MTA Fillapexداشت (0/05 > p value). در هر دو روش سیلر سیلیکونی RoekoSeal حداقل فعالیت ضد قارچی را نشان داد (0/05 > p value).  

نتیجه‌گیری: حداکثر فعالیت ضد قارچی با روش انتشار آگار (ADT) مربوط به سیلر Multi-Cal و حداکثر خاصیت ضد قارچی با روش تماس مستقیم (DCT) را سیلر MTA Fillapex نشان داد. در هر دو روش سیلر Roeko Seal حداقل فعالیت ضد قارچی را از خود نمایان ساخت.

کلید واژه‌ها: درمان ریشه،کاندیدا آلبیکانس، سيلر
چاپ شده
2014-05-31
استناد به مقاله
1.
Razavian H, Javari Shehni R, Hasheminia SM, Heidari F, رضویانح, جاوری شهنیر, هاشمی‌نیاسم, حیدریف. بررسی آزمایشگاهی خاصیت ضد قارچی پنج نوع سیلر مورد استفاده در درمان ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2014 [ارجاع شده 15آگوست2022];10(4):266-74. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/824

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد