بررسی مقايسه‌اي سميت سلولی چهار نوع سیلر درمان ریشه با استفاده از فیبروبلاست‌های لثه‌ای انسان

  • Hamid Razavian Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Abbasali Khademi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ehsan Mostajeran Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Batool Hashemibeni Assistant Professor, Department of Anatomy and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Fariba Heydari Expert Laboratory, Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • حمید رضویان استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • عباسعلی خادمی استاد، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • احسان مستاجران دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده‌ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • بتول هاشمی‌بنی استادیار، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • فریبا حیدری کارشناس آزمایشگاه، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از مهم‌ترین ویژگی سیلرهای درمان ریشه، خاصیت زیست‌سازگاری آن‌ها می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان سمیت سلولی سیلرهای ADSEAL ، tgsealer، AH 26 و MTA Fillapex به‌صورت آزمایشگاهی بر روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای انسانی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی آزمایشگاهی سیلرها در دو حالت تازه تهیه شده و سفت شده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی سمیت سلولی، هر کدام از نمونه‌ها به‌صورت جداگانه در RPMI-1640 (Sigma-aldrich, USA) عصاره‌گیری شدند. عصاره‌های حاصله ۱، ۳ و ۷ روز در تماس با سلول‌های فیبروبلاست رده C165 در محیط کشت قرار گرفتند. سپس میزان سمیت سلولی به روش رنگ‌سنجی (2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) (4,5-Dimethylthiazol-2-Yl) MTT-3 و براساس میزان جذب نوری ارزیابی شد. برای آنالیز داده‌ها از آزمون آماری آنالیز واریانس چند طرفه و نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 استفاده گردید (05/0 = α).

یافته‌ها: در این مطالعه همه‌ی سیلرها دارای سمیت سلولی بودند. با توجه به آزمون آماری، اختلاف معنی‌داری بین میزان سمیت سلولی سیلرهای AH 26 (0/28 = p value) در حالت تازه تهیه شده و سفت شده وجود داشت ولی در مورد سیلرهای ADSEAL (0/910 = p value)، MTA Fillapex (0/952 = p value) و tgsealer (0/566 = p value) بین این دو حالت اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. هم‌چنین با توجه به میانگین کلیه‌ی داده‌های به‌دست آمده از هر سیلر، کم‌ترین سمیت سلولی را MTA Fillapex (0/78) و بیش‌ترین سمیت سلولی را ADSEAL (0/60) نشان داد.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، از بین سیلرهای مورد بررسی، سیلرهای MTA Fillapex و ADSEAL به‌ترتیب دارای کم‌ترین و بیش‌ترین میزان سمیت سلولی رتبه‌بندی شدند.

كليد‌واژه‌ها: سمیت سلولی، فیبروبلاست، زیست‌سازگاری، سیلر معالجه ریشه

درباره نویسندگان

Hamid Razavian, Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Abbasali Khademi, Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Ehsan Mostajeran, Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Batool Hashemibeni, Assistant Professor, Department of Anatomy and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Fariba Heydari, Expert Laboratory, Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
حمید رضویان, استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
عباسعلی خادمی, استاد، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه اندودونتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
احسان مستاجران, دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده‌ دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بتول هاشمی‌بنی, استادیار، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
فریبا حیدری, کارشناس آزمایشگاه، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چاپ شده
2014-02-01
استناد به مقاله
1.
Razavian H, Khademi A, Mostajeran E, Hashemibeni B, Heydari F, رضویانح, خادمیع, مستاجرانا, هاشمی‌بنیب, حیدریف. بررسی مقايسه‌اي سميت سلولی چهار نوع سیلر درمان ریشه با استفاده از فیبروبلاست‌های لثه‌ای انسان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1فوریه2014 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];10(1):10-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/770

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد