بررسی تاثیر گشادسازی کانال بر میزان ریزنشت کانال دندانی

  • مسیح موسوی دکتری حرفه ای، کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران
  • پدرام ایرانمنش دندانپزشک عمومی، اصفهان، ایران
  • مریم امراللهی دکتری حرفه ای، کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران
  • نفیسه السادات حسینی دانشجوی دکتری، پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • حمید رضویان استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Masih Mousavi Dental Student, Dental Students, Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Pedram Iranmanesh DDS, Isfahan, Iran
  • Maryam Amrollahi Dental Student, Dental Students, Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nafise Hoseini PhD Molecular Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Hamid Razavian Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه:با توجه به اختلاف نظر در خصوص میزان آماده سازی کانال و اهمیت آماده سازی و گشاد سازی بر ریز نشت کانال دندانی و به دنبال آن تاثیر بر بقای دندان، هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر گشادسازی های مختلف کانال بر روی ریز نشت میکروبی دندان های درمان ریشه شده در محیط آزمایشگاهی بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی 126 دندان تک کاناله انسانی سالم به روش آسان انتخاب و تاج آن ها به وسیله دیسک الماسی قطع گردید. پس از تهیه حفره دسترسی و تعیین طول کارکرد، آماده سازی کانال ها به روش استپ بک تا فایل شماره 30 ادامه یافت. سپس دندانها به ترتيب به 3 گروه شکل دهی کانال تا شماره 45 ، 55 و 70 بعد از فایل اصلی تقسیم شدند و سپس به شیوه تراکم جانبی پر شدند. جهت بررسی ریزنشت هر سه روز یک بار به مدت 90 روز محلول حاوی انتروکوک فکالیس از قسمت فوقانی تزریق و ریزنشت باکتریایی توسط ایجاد کدورت در محلول آنتی سرم اطراف ریشه ارزیابی شد.یافته های پژوهش وارد نرم افزار SPSSشده و توسط تست آماری Chi Square و آنالیز بقا مورد تجریه و تحلیل آماری قرار گرفتند (05/0=α).

یافته ها:یافته های این پژوهش نشان داد که در طی مدت 90 روز میزان ریزنشت در گروه 2به طور معنی داری کمتر از دو گروه دیگر بود(036/0 و 025/0=pvalue) و حداکثر بقای نمونه ها در طی بازه زمانی این مطالعه مربوط به این گروه بود، اما آنالیز بقا اختلافی میان گروه 1 و 3 نشان نداد(0717/0pvalue=).

نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آماده سازی کانال با شماره های متفاوت بر میزان ریز نشت تاثیر دارد و آماده سازی تا فایل شماره 55 کمترین میزان ریز نشت را دارد.

کلید واژه ها:شکل دهی کانال، نشت دنداني، پر كردن کانال

چاپ شده
2015-05-31
استناد به مقاله
1.
موسویم, ایرانمنشپ, امراللهیم, حسینینا, رضویانح, Mousavi M, Iranmanesh P, Amrollahi M, Hoseini N, Razavian H. بررسی تاثیر گشادسازی کانال بر میزان ریزنشت کانال دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2015 [ارجاع شده 13آگوست2022];11(4):294-01. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/952

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد