انطباق تشخیص‌های بالینی وآسیب‌شناسی ضایعات بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال‌های 1390-1367

  • سید محمد رضوی دانشیار، عضو مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه آسيب شناسی دهان، فك و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • پدرام ایرانمنش دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • علی معینی دانشجوی آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • نسیم قرآنی دانشجوی دندانپزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • افسانه فخار دانشجوی دکترای حرفه ای، کمیته پژوهش های دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Sayed Mohammad Razavi Associate Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Pedram Iranmanesh DDS, Isfahan, Iran
  • Ali Moeini Biostatistics Student, School of Public Health, Department of Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Nasim Qorani Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Afsaneh Fakhar Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: بسیاری از ضایعات بافت نرم دهان نمای بالینی مشابهی دارند، اما در اکثر موارد تشخیص نهایی بر اساس بررسی آسیب شناسی ضایعه انجام می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی انطباق تشخیص‌های بالینی و آسیب شناسی بیماری‌های بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال‌های 1390-1367 بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشته‌نگر تعداد 3877 پرونده مربوط به ضایعات بافت نرم دهان بررسی شد. میزان همخوانی تشخیص‌های بالینی و آسیب‌شناسی براساس اطلاعات بالینی شامل سن و جنس بیماران، تشخیص‌های افتراقی بالینی اول و دوم، محل، رنگ، قوام، روند بیولوژیک، سطح، نمای ضایعه و رتبه علمی تشخیص دهنده ثبت شد. داده‌های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و آزمون آماریchi-square  بررسی شد ( 05/0 =α).

یافته‌ها: میزان انطباق تشخیص آسیب‌شناسی با تشخیص بالینی افتراقی اول 2/61% و تشخیص بالینی افتراقی دوم 6/10% بود. بیشترین میزان انطباق مربوط به ضایعات خود ایمنی (1/84%) بود که در این گروه لیکن پلان (6/90%) و سپس پمفیگوئید پوستی –مخاطی (5/61%) بیشترین تشخیص درست را داشتند. ارتباط تطابق تشخیص با گروه سنی معنی‌دار بود (019/0 = Pvalue) اما با جنسیت بیماران معنی‌دار نبود (904/0 = Pvalue).

نتیجه‌گیری: میزان انطباق تشخیص آسیب‌شناسی با تشخیص بالینی افتراقی اول بیشتر از تشخیص بالینی افتراقی دوم بود.

كليد واژه‌ها: تشخیص، ضایعات، بافت نرم دهان، پاتولوژی
چاپ شده
2015-02-03
استناد به مقاله
1.
رضویسم, ایرانمنشپ, معینیع, قرآنین, فخارا, Razavi SM, Iranmanesh P, Moeini A, Qorani N, Fakhar A. انطباق تشخیص‌های بالینی وآسیب‌شناسی ضایعات بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال‌های 1390-1367. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 4دسامبر2022];11(2):134-42. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/895

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد