بررسی اثر ژل کلرهگزیدین Xanthan- based CHLO- SITE همراه با جرم‌گیری و تسطیح ریشه در درمان ضایعات پریودنتال

  • رضا بیرنگ دانشیار،عضو مرکز تحقیقات دندان پزشکی ترابي نژاد، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • پریچهر بهفرنیا استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان پزشکی ترابی نژاد، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • جابر یقینی استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان پزشکی ترابي نژاد، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مهسا جمشیدی دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • فاطمه تیموری دستيار تخصصي، گروه ارتدونسي، اصفهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي، خوراسگان، اصفهان، ایران.
  • Reza Birang Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center,Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Parichehr Behfarnia Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Jaber Yaghini Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mahsa Jamshidi DDS, Isfahan, Iran.
  • Fatemeh Taymoori Postgraduate Student, Department of Orthodontics, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: امروزه جهت درمان پریودنتیت از انواع آنتی‌بیوتیک‌ها و آنتی‌سپتیک‌ها به عنوان روش‌های موضعی درمان پاکت همراه با جرم‌گیری و تسطیح ریشه (SRP یا
Scaling and root planning) استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی بالینی استفاده از ژل (Xanthan-based CHLO-SITE) Xan-CHX به عنوان روش موضعی مکمل به دنبال انجام SRP، در درمان پریودنتیت متوسط تا پیشرفته بود.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی کنترل شده، تعداد 6 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید، که هر کدام دارای حداقل سه پاکت با عمق 7-4 میلی‌متر بودند، انتخاب شدند. 28 ناحیه به عنوان گروه شاهد و 44 ناحیه به عنوان گروه آزمایش به صورت تصادفی انتخاب شدند. در تمام بیماران، SRP انجام شد. در گروه آزمایش، علاوه بر SRP ژل Xan-CHX نیز درون پاکت‌ها تزریق شد. در دو نوبت، قبل از درمان و 3 ماه پس از درمان، پارامترهای بالینی شامل عمق پاکت (Probing pocket depth یا PPD)، سطح چسبندگی (Clinical attachment loss یا CAL)، میزان خون‌ریزی (Bleeding on probing یا BP) و شاخص پلاک (Plaque Index یا PI) اندازه‌گیری شدند و یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری Paired t-test، 2χ و Kruskal-Wallis ارزیابی و مقایسه شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: در ابتدا تفاوت معنی‌داری بین نواحی شاهد و آزمایش در ارتباط با شاخص‌های اندازه‌گیری شده وجود نداشت. پس از 3 ماه، میانگین شاخص‌های PPD و BOP در نواحی آزمایش کاهش بیشتری داشت (05/0 > p value) و شاخص CAL بهبود معنی‌داری را در نواحی آزمایش نسبت به شاهد نشان داد (05/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: یافته‌ها نشان داد که تزریق ژل Xan-CHX به همراه انجام SRP جهت درمان پاکت‌های پریودنتال، تأثیر بالینی بیشتری در مقایسه با انجام SRP به تنهایی دارد.

كليد واژه‌ها: پریودنتیت، داروهای موضعی، ژل کلرهگزیدین.
چاپ شده
2011-04-04
استناد به مقاله
1.
بیرنگر, بهفرنیاپ, یقینیج, جمشیدیم, تیموریف, Birang R, Behfarnia P, Yaghini J, Jamshidi M, Taymoori F. بررسی اثر ژل کلرهگزیدین Xanthan- based CHLO- SITE همراه با جرم‌گیری و تسطیح ریشه در درمان ضایعات پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2011 [ارجاع شده 30نوامبر2021];7(1):1-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/299

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد