مقایسه تأثیر چهار نوع خمیر‌دندان رایج مصرفی در ایران بر سایش مینای دندان

  • جابر یقینی استادیار،عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • احمد مقاره عابد دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مائده کاوه دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • محمد صادق عالم رجبی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Jaber Yaghini Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Ahmad Moghareh Abed Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Maedeh Kaveh Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mohammad Sadegh Alem-Rajabi Dental Student, Student Research Committee,School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: مسواک زدن همراه با خمیردندان رایج‌ترین و مهم‌ترین روش حفظ بهداشت دهان و دندان به شمار می‌رود. با این وجود استفاده از این محصولات مضرات و عوارضی از جمله سایش بافت‌های دندانی را به دنبال دارد. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه سايش مينايي سه نوع خمیردندان ایرانی و يك نوع خمیردندان مشابه خارجی بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع تجربی- آزمایشگاهی بر روي چهار گروه 6تايي از نمونه‌های مینایی به ابعاد 5×5×3 ميلي‌متر به دست آمده از 24 دندان قدامی سالم کشیده شده انسان انجام شد. پروفایل سطحی اولیه نمونه‌ها با دستگاه پروفیلومتر اندازه‌گیری شد و سپس نمونه‌ها در دستگاه سایش V8 cross brushing قرار گرفته و با مسواک‌ها و محلول خمیردندان، تحت سایش قرار گرفتند. بعد از خشک کردن نمونه‌ها، پروفایل سطحی ثانویه آن‌ها با دستگاه پروفیلومتر اندازه‌گیری شد. اختلاف اعداد به دست آمده قبل و بعد از عملیات سایش، به عنوان میزان سایش نمونه‌ها اندازه‌گیری شد.  نتایج با کمک نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های One-way ANOVA و Repeated measure ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (05/0 = a).

یافته‌ها: بین میانگین‌های ميزان سايش قبل و بعد از عملیات سایش در هر گروه، تفاوت معنی‌داری وجود داشت
(001/0 p value <). اما اثر نوع خمیر‌دندان بر میزان سایش، معنی‌دار نبود (991/0 p value =) و در مقايسه میانگین اختلاف قبل و بعد از عملیات سایش بین 4 گروه با يكديگر تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (883/0 = p value).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر، تفاوت معنی‌داری میان سایش مینایی خمیر‌دندان‌های ایرانی با خمیر‌دندان مشابه خارجی مشاهده نگردید.

کلید واژه‌ها: خمیر‌دندان، مینای دندان، مواد ساینده، پروفیلومتری.
چاپ شده
2011-09-18
استناد به مقاله
1.
یقینیج, مقاره عابدا, کاوهم, عالم رجبیمص, Yaghini J, Moghareh Abed A, Kaveh M, Sadegh Alem-Rajabi M. مقایسه تأثیر چهار نوع خمیر‌دندان رایج مصرفی در ایران بر سایش مینای دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18سپتامبر2011 [ارجاع شده 30نوامبر2021];7(3):236-45. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/342

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد