بررسي تأثير داكسي سيكلين 20 ميلي‌گرم به عنوان درمان كمكي همراه با جرم‌گيري و تسطيح سطح ريشه در بيماران مبتلا به پريودنتيت خفيف تا متوسط

 • محمد رضا امجدي استاديار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
 • علي مؤمن استاديار، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي يزد، يزد، ايران.
 • احمد مقاره عابد دانشيار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
 • جابر يقيني استاديار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
 • نرگس نقش دستيار تخصصي، گروه پريودنتولوژي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
 • حسين حاصلي دندان‌پزشك، اصفهان، ايران.
 • Mohammadreza Amjadi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Ali Momen Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
 • Ahmad Moghareabed Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Jaber Yaghini Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Narges Naghsh Postgraduate Student, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Hosein Haseli DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه‌ای برخي از شاخص‌هاي كلينيكي در بیماران درمان شده مبتلا به پریودنتیت خفیف تا متوسط به روش جرم‌گیری و تسطیح ریشه با و بدون استفاده از داکسی‌سیکلین mg 20 بود.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی و دو‌سویه‌کور، 44 بیمار مبتلا به پریودنتیت خفیف تا متوسط با استفاده از درمان استاندارد جرم‌گیری و تسطیح سطوح ریشه درمان شدند، و به طور تصادفی یکی از درمان‌های داکسی‌سیکلین با دوز mg 20 و یا دارو‌نما را به مدت 3 ماه و 2 بار در روز دریافت کردند. قبل و بعد از درمان پارامترهای کلینیکی شامل عمق پروبینگ، سطح اتصالات بالینی، خون‌ریزی به هنگام پروب کردن و شاخص تغییر یافته‌ لثه‌ای ثبت شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های آماریMann-Whitney ،  Paired-tو  Chi-squareمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: پارامتر‌های بالینی در هر دو گروه مورد و شاهد به طور قابل ملاحظه‌ای در طول دوره مطالعه بهبود پیدا کرد (001/0 > p value). گروه درمان شده با داکسی‌سیکلین، به طور معنی‌داری کاهش عمق پروبینگ، افزایش به دست آوردن مجدد اتصالات، کاهش خون‌ریزی به هنگان پروب کردن و کاهش شاخص اصلاح شده لثه‌ای بیشتر در مقایسه با گروه درمان شده با دارونما داشت.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، تجویز 20 میلی‌گرم داکسی‌سیکلین همراه با جرم‌گیری و تسطیح سطوح ریشه در درمان پریودنتیت خفیف، حایز فواید بالینی بیشتری نسبت به جرم‌گیری و تسطیح سطوح ریشه به تنهایی است.

كليد واژه‌ها: پريودنتیت، داکسی‌سیکلین، جرم‌گیری، تسطیح سطح ریشه.
چاپ شده
2012-07-09
استناد به مقاله
1.
امجديمر, مؤمنع, مقاره عابدا, يقينيج, نقشن, حاصليح, Amjadi M, Momen A, Moghareabed A, Yaghini J, Naghsh N, Haseli H. بررسي تأثير داكسي سيكلين 20 ميلي‌گرم به عنوان درمان كمكي همراه با جرم‌گيري و تسطيح سطح ريشه در بيماران مبتلا به پريودنتيت خفيف تا متوسط. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9جولای2012 [ارجاع شده 25فوریه2024];8(3):205-12. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/506

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد